MFH Zürichberg

Architekt: konzeptS
Fotograf: Vladimir Vlajnic